user_mobilelogo

.

Domeinnamen

Hieronder vindt u een klein deel van onze domeinnaam tarieven welke wij hanteren voor onze klanten.

 nl       .nl  €   7,44 p/j   Gratis e-mail
 be  .be  €   7,44 p/j Gratis e-mail
 europeanunion         .eu  €   7,44 p/j Gratis e-mail
 gb  .co.uk      €   9,00 p/j Gratis e-mail
 us  .net  €   9,99 p/j Gratis e-mail
 us  .com  € 10,99 p/j Gratis e-mail
 us  .org  € 10,99 p/j Gratis e-mail

Meer domeinnamen

Hostingpakketten

Hieronder vindt u onze standaard hostingpakketten welke wij aanbieden. Uiteraard kunnen wij, indien gewenst, ook hosting op maat aanbieden.

 nl  be  gb    250MB / e-mail / 3GB     € 0,89 p/m
 nl  be  gb   500MB / e-mail / 6GB  € 1,05 p/m
 nl  be  gb   750MB / e-mail / 9GB  € 1,29 p/m
 nl  be  gb 1000MB / e-mail / 15GB  € 1,59 p/m
 nl  be  gb 1500MB / e-mail / 20GB  € 1,99 p/m

Meer hostingpakketten

 

Onze algemene voorwaarden zijn met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. In deze algemene voorwaarden spreken wij over "Opdrachtgever" waarmee wij de klant en/of de afnemer bedoelen. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op vrijdag 13 november 2015.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1
Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor iedere schriftelijke en mondelinge overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webdexter
1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Webdexter, op alle overeenkomsten die Webdexter sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3
Webdexter wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1
Een overeenkomst komt tot stand door het aanbod (Webdexter) en aanvaarding (Opdrachtgever) van een opdracht en/of dienst.
2.2
Alle aanbiedingen van Webdexter zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen
2.3
Als Opdrachtgever aan Webdexter gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Webdexter uitgaan van de juistheid hiervan en zal Webdexter hierop zijn aanbieding baseren.

Artikel 3. Levertijd

3.1
De door Webdexter opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Webdexter er altijd vanuit is gegaan dat Webdexter de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
3.2
De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
3.3
Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Webdexter de levertijd verlengen met de tijd welke Webdexter nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
3.4
Indien er sprake is van meerwerk kan Webdexter de levertijd overeenkomstig verlengen.
3.5
Indien Webdexter gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 4. Prijs

4.1
Webdexter is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien er voor zover zich onvoorziene kostprijs verhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
4.2
In de prijs zijn niet inbegrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 5. Adviezen

5.1
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Webdexter welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
5.2
Door Webdexter verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Webdexter gaat uit van de juistheid van deze informatie.
5.3
Aan juridisch advies van Webdexter kunnen geen rechten worden ontleend. Webdexter baseert het advies zo goed mogelijk op de van toepassing zijnde regel- en wetgeving.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1
Webdexter behoudt te allen tijde alle rechten op de door Webdexter gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of hierop betrekking hebbende informatie en "know-how", zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
6.2
De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Webdexter noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever (afhankelijk van de licentie), noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijzen worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Webdexter verstrekt zijn.
6.3
Opdrachtgever vrijwaart Webdexter voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
6.4
Webdexter en Opdrachtgever staan in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hen aanwezige software.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1
Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien dagen na (deel)factuurdatum.
7.2
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Webdexter een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Webdexter heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
7.3
Creditcard betalingen door Opdrachtgever aan Webdexter zullen worden belast met 3,5% administratieve kosten. Deze kosten komen toe aan de financiele instelling die deze transacties verwerkt.
7.4
Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Webdexter te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Webdexter in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddelijk opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden, de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is, de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd, de Opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.5
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever direct rente aan Webdexter verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
7.6
Wanneer betaling langer dan 60 dagen uitblijft heeft Webdexter het recht om de door haar geleverde diensten (deels) offline te stellen totdat betaling heeft plaats gevonden. Webdexter dient opdrachtgever van dit voornemen schriftelijk op de hoogte te stellen.
7.7
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Webdexter alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten zijn conform de tarieven van Karreman Gerechtsdeurwaarders te Apeldoorn die in deze de zaken van Webdexter behartigd.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1
Webdexter heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Wijzigingen in de opdracht

9.1
Indien de omvang van de aan Webdexter verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Webdexter gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2
Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen stemt met de werkelijkheid.
9.3
Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijs bepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 10. Oplevering

10.1
De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever dat gene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na dat Webdexter hem schriftelijk heeft medegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.
10.2
Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
10.3
Na oplevering is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de nodige updates en onderhoud, indien niet anders overeengekomen. In het geval van schade, verlies en/of moedwillige vernieling (hacken) kan in geen geval Webdexter aansprakelijk worden gehouden.
10.4
Webdexter kan, zolang de website bestaat, de Opdrachtgever op ieder moment ongevraagd advies geven met betrekking tot de veiligheid van de website.

Artikel 11. Hosting en domeinnamen

11.1
Hosting en domeinnamen worden in ieder geval voor een periode van minimaal 1 jaar afgenomen door Opdrachtgever. Na het verstrijken van de 10e maand zal de factuur worden verzonden voor het volgende jaar. De factuur kent een betaaltermijn van 14 dagen.
11.2
Als de domeinnaam en of hosting niet is betaald voor het aflopen van het huidige jaar kunnen deze komen te vervallen indien opdrachtgever in gebreke blijft, voor domeinnamen betekend dat deze weer vrij komen, voor hostingpaketten betekend dit dat de eventuele website op dit account niet meer bereikbaar is.
11.3
Eventuele schade die ontstaat vanwege het vervallen van domeinnaam en of hostingpakket kan in geen enkel geval aan Webdexter doorbelast worden.
11.4
Voor het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kunnen kosten in rekening gebracht worden.
11.5
Opzeggen van domeinnamen, hostingpakketten, SSL certificaten en andere diensten waar een contractperiode aan verbonden is dienen uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de periode schriftelijk (of per e-mail) te worden opgezegd.
11.6
Voor alle diensten geldt dat de contractsperioden stilzwijgend worden verlengd met een gelijke duur.
11.7
Op hosting, het gebruik van e-mail, webmail en beveiliging van deze services zijn de algemene voorwaarden van Versio BV van toepassing. Webdexter is in geen geval aansprakelijk voor zaken waarop het geen invloed heeft.
11.8
Indien hosting extern plaats vindt kan hier tegen betaling beperkt support voor geleverd worden. Webdexter doet uitsluitend zaken met Versio B.V.
11.9
Indien de klant kiest voor een eigen hosting partner dan kan er geen garantie worden gegeven op de werking van zaken welke betrekking hebben op de website. Er is immers geen externe ondersteuning mogelijk. Webdexter werkt met Linux server met ondersteuning vanuit een derde partij (Versio B.V.).

Artikel 12. Ontbinding

12.1
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Webdexter gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelen stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Webdexter gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Webdexter is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddelijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Wanneer betaling uitblijft kan Webdexter beslag leggen op indien van toepassing de domeinnaam.
12.2
Een en ander laat onverlet de overige aan Webdexter toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
12.3
Webdexter is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
12.4
Indien de Opdractgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Webdexter verhindert, heeft Webdexter het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.5
Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Webdexter opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Webdexter bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Webdexter bij uitvoering van de verbintenis gebruik van maakt.
12.6
Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Webdexter, tenzij anders overeengekomen, zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
12.7
In het geval van hosting, domeinnamen, cloud toepassingen etc. dient opzegging schriftelijk plaats te vinden uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de contractsdatum. Alle diensten worden automatisch voor een gelijke periode verlengd.

Artikel 13. Online bestellingen 
13.1
Het aanbod is vrijblijvend. Webdexter is te allen tijde in de mogelijkheid het aanbod te wijzigen.
13.2
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Webdexter gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Webdexter niet.
13.3
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
13.4
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Webdexter kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
13.5
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Webdexter bekend gemaakte vertegenwoordiger.
13.6
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Webdexter retourneren, conform de door Webdexter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13.7
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Webdexter. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
13.8
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Webdexter heeft teruggezonden, is de koop een feit.
13.9
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- voor computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 14. Overige bepalingen 

14.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webdexter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2
De rechter in de vestigingsplaats van Webdexter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Webdexter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.4
Verkoop van gebruikte ICT en/of media middelen welke overbodig, afgeschreven en/of deels defect zijn worden verkocht via Marktplaats.nl. Op deze artikelen is slechts van toepassing de eventuele nog van toepassing zijnde fabrieksgaranties en voorwaarden. Zaken die door Webdexter zelf zijn gebruikt worden slechts enkel verkocht via Marktplaats.nl. Op deze verkopen is geen herroepingsrecht van toepassing. De koper krijgt de tijd om het product te bekijken, te testen en zal bij aanvaarding van het aanbod een overeenkomst aangaan.

Apeldoorn, 13 november 2015

Contact informatie
Schermafbeelding 2013-07-18 om 21.37.33 +31 55 303 4970
Schermafbeelding 2013-07-18 om 21.37.49 info@webdexter.nl
Schermafbeelding 2013-07-18 om 21.38.02 www.webdexter.nl

Schermafbeelding 2013-07-18 om 21.38.20 Stadhoudersmolenweg 54C, 7317 AX
Schermafbeelding 2013-07-18 om 21.38.202222 in Apeldoorn (NLD)

 

Onze betaalmogelijkheden
Op onze website kunt u gemakkelijk betalen met iDeal en/of Paypal. Aan deze betalingsmogelijkheden zitten geen kosten verbonden. Klik hier voor meer informatie over betalen bij Webdexter Development.

payments

Webdexter®
Webdexter is een beschermd merk en ingeschreven in het register van Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (Inschrijf nummer.: 0916539 Depot nummer.: 1243363). Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar merkenrecht.

 

BTW informatie
Alle op de website genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Zakelijk klanten buiten Nederland binnen de Europese Unie en alle klanten buiten de Europese Unie betalen automatisch geen BTW.